INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost Renata Šindelářová, IČ 06073867, provádí zpracování a uchování osobních údajů jen po dobu nezbytně nutnou podle nařízení Evropského parlamentu 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při zaslání objednávky a při uzavírání obchodních smluv není nutno podávat samostatný souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas automaticky vyplývá ze zaslání objednávky.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Zpracovatelem Vašich osobních údajů je obchodní firma Renata Šindelářová, 17. listopadu 531, 431 51 Klášterec nad Ohří, identifikační číslo: 06073867.

Kontaktní údaje zpracovatele: email renata.sindelarova@seznam.cz, telefon 604 601 982.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje předáváme při plnění naší povinnosti výhradně doručovatelské službě Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a zpracovatelem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy

DOBA UCHOVÁNÍ DAT

Pouze po nezbytně nutnou dobu, dokud nezanikne důvod jejich uchovávání.

SHRNUTÍ VAŠICH PRÁV

Právo na přístup k údajům

Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda se o Vás zpracovávají osobní údaje, a v případě, že tomu tak je, poskytneme vám informaci o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, komu byly osobní údaje poskytnuty a jak dlouho je budeme uchovávat.

Právo na opravu

Pokud se domníváte, že o Vás zpracováváme nesprávné osobní údaje, můžete nás požádat o jejich opravu.

Právo na vymazání

Máte právo na vymazání Vašich osobních údajů, které zpracováváme, v případě, že jsou splněny následující podmínky a neuplatňují se zákonné podmínky: údaje už nejsou potřebné k účelům, ke kterým byly získány – osobní údaje se zpracovávaly nezákonně. Zároveň budeme informovat ostatní příjemce vašich osobních údajů, že jste uplatnili právo na vymazání a měli by tedy vymazat všechny vaše osobní údaje, pokud to bude technicky možné.

Právo na omezení zpracování

Máte též právo nás požádat o dočasné omezení zpracování, a to v těchto případech: pokud se domníváte, že o vás zpracováváme nesprávné osobní údaje, do doby, než se ověří správnost těchto osobních údajů – zpracování vašich osobních údajů je protizákonné a vy se rozhodnete namísto vymazání osobních údajů žádat omezení jejich zpracování

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás zpracováváme na základě souhlasu nebo smlouvy a zpracováváme je automatizovanými prostředky, v běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo namítat

Máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace zákazníka.

Podávání stížností

V případě, že se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů naší společností je v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

Share Button